Co będzie na maturze z angielskiego 2022? Poziom podstawowy

Zakres materiału na maturze zmienia się; również pandemia trochę pozmieniała w ostatnich latach plany maturalne i egzaminacyjne, szczególnie w zakresie matury ustnej.
Dlatego przygotowałam dla Was opis wraz z zakresem materiału maturalnego z angielskiego. Jest to pierwszy post z serii – w kolejnych opiszę poziom rozszerzony a następnie będę wrzucać posty językowe o poszczególnych, bardziej problematycznych dla maturzystów, punktach.

Matura 2022 poziom podstawowy zakres materiału

Gramatyka

1. Czasownik

→ bezokolicznik i formy osobowe (to do, he does etc)

→ czasowniki modalne (can, could, may, might, must, have to, will, would, shall, should, ought to, need)

→ czasowniki posiłkowe (to be, to do, to have)

→ konstrukcje czasownikowe (used to, to be going to, to be able to, would like to)

→ czasowniki regularne i nieregularne w formie past simple i past participle (listen – listened – listened; go – went – gone etc.)

→ imiesłów czynny i bierny (seeing, seen)

→ czasowniki frazowe – phrasal verbs

→ czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple)

2. Rzeczownik

→ rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; również te które mają jedynie formę pojedynczą lub mnogą (information, sheep etc.)

→ liczba pojedyncza i mnoga, regularna i nieregularna

→ rzeczowniki złożone – compound nouns (gas station, mother-in-law etc.)

→ forma dzierżawcza rzeczownika – saxon genitive (sister’s doll, Jack’s friend etc.)

3. Przedimek

→ przedimek określony the

→ przedimek nieokreślony a / an

→ przedimek zerowy

4. Przymiotnik

→ stopniowanie przymiotników; regularne i nieregularne (short- shorter – the shortest; intelligent – more intelligent – the most intelligent; good – better – the best)

so oraz such

→ przymiotniki dzierżawcze (my, your, his etc.)

→ przymiotniki po czasownikach postrzegania (The cake tastes great)

5. Przysłówek

→ stopniowanie przysłówków, regularne i nieregularne

→ użycie przysłówków

enough

→ miejsce przysłówka w zdaniu

6. Zaimek

→ zaimek osobowy

→ zaimek dzierżawczy

→ zaimek zwrotny (myself, herself etc.)

→ zaimek wskazujący (this, these etc.)

→ zaimki pytające (what, who etc.)

→ relative clauses (She is the girl who has 5 sisters, This is the place where I was born etc.)

some, any, none, neither, all, every, many, much etc.

→ zaimki bezosobowe, one

7. Liczebnik

→ liczebniki główne

→ liczebniki porządkowe

8. Przyimek

→ przyimki czasu, miejsca, kierunku, odległości, przyczyny sposobu (by car, to go to school, on Saturday etc.)

→ przyimki po częściach mowy (good at, result in etc.)

9. Spójniki

10. Składnia

→ zdania oznajmujące; twierdzenia i przeczenia, zdania pytające

→ tryb rozkazujący

→ zdania z podmiotem it, np It is raining. Oraz zdania z podmiotem there, np. There is no jam in the fridge

→ wykrzyknienia

→ strona bierna (passive voice), np. This house was built by Jack.

→ question tags, np. She is a great mum, isn’t she?

→ mowa zależna (reported speech), np. I told you I wasn’t going to be there.

→ 0, 1 i 2 okres warunkowy (conditionals)

→ zdania współrzędnie i podrzędnie złożone

I wish oraz had better

Zaganienia tematyczne

Człowiek
→ dane osobowe
→ cechy wyglądu i charakteru
→ uczucia

Dom
→ opis domu (pomieszczenia, wyposażenie)
→ wynajmowanie mieszkania

Szkoła
→ przedmioty szkolne
→ oceny
→ zajęcia dodatkowe i pozaszkolne

Praca
→ nazwy zawodów i wykonywanych przez nich czynności
→ zatrudnienie
→ praca dorywcza

Życie rodzinne i towarzyskie
→ okresy życia (birth, wedding etc.)
→ członkowie rodziny
→ życie codzienne (to go to school, to cook, to watch TV etc.)
→ czas wolny
→ święta i uroczystości

Żywienie
→ artykuły spożywcze
→ przygotowywanie potraw
→ posiłki
→ lokale gastronomiczne

Zakupy i usługi
→ sprzedawanie i kupowania
→ rodzaje sklepów
→ towary
→ reklama
→ korzystanie z usług

Podróżowanie i turystyka
→ środki transportu
→ zakwaterowanie
→ informacja turystyczna i wycieczki
→ zwiedzanie
→ wypadki podczas podróży

Kultura
→ dziedziny kultury
→ korzystanie z usług kulturalnych
→ twórcy i dzieła

Sport
→ dyscypliny
→ sprzęt sportowy
→ imprezy związane ze sportem

Zdrowie
→ schorzenia
→ higiena
→ objawy i leczenie
→ niepełnosprawni
→ używki i uzależnienia

Nauka i technika
→ odkrycia naukowe
→ wynalazki
→ urządzenia i korzystanie z nich

Świat przyrody
→ klimat
→ krajobraz
→ fauna i flora
→ zagrożenia dla środowiska
→ ekstremalne warunki pogodowe

Państwo i społeczeństwo
→ struktura państwa
→ urzędy
→ przestępczość
→ konflikty
→ organizacje międzynarodowe

Wypatrujcie następnego wpisu dla maturzystów z rozszerzenia (śledź mojego instagrama by być na bieżąco!). Kolejne wpisy będą poświęcone konkretnym, tym bardziej problematycznym, zagadnieniom.

Stay awesome!
Justyna